Čo je to vlastne Geometrický plán ?


Geometrický plán je technickým podkladom na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu sú zhodné s údajmi platných výpisov zo správ katastra. Kedy je potrebné dať si vyhotoviť GP ? 1) GP je potrebné si dať vyhotoviť najmä vtedy, ak chcete pozemok rozdeliť. Znamená to, že novým stavom mienite pozemok rozdeliť na dve alebo viacej častí rôzne veľkých a rôzneho tvaru. Vzniká teda oproti doterajšiemu stavu evidovanému na katastrálnej mape zmena. Túto zmenu je potrebné zamerať a vyhotoviť z nej geometrický plán, ktorý je podkladom k následnej úprave vlastníckych vzťahov k novovytvoreným pozemkom. 2) GP potrebujete pri úprave hranice. Dohodnete sa napr. s vlastníkom susedného pozemku, že zmeníte doterajší priebeh vlastníckej hranice. Ten je potrebný zamerať a vyhotoviť GP. 3) pri nehnuteľnostiach, kde obyčajne nie je založený list vlastníctva, je potrebné určiť vlastnícke práva. Sú to obyčajne nehnuteľnosti, ktoré úžívajú iné fyzické alebo právnicke osoby, ale aj vlastník,resp. jeho dedič. Títo obyčajne nevedia lokalizovať a v teréne označiť lomové body konkrétnej nehnuteľnosti. Najčastejšie ide o pôvodné pozemky "pod cestami", na školských dvoroch, bytovej zástavbe, priemyselných dvoroch... 4) GP je taktiež potrebný pri rozostavanej stavbe, ak chce vlastník rozostavanej stavby brať hypotekárny úver (záložné právo), chce vykonať prevod vlastníckych práv (predaj, darovanie). 5) pri dokončenej stavbe sa vyhotovuje GP ako podklad na vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie stavby, ktorá nie je ešte predmetom evidovania v katastri nehnuteľností. 6) GP sa tiež registrujú zmeny, ak sa prestavujú pôvodné stavby, robia sa prestavby, prístavby a podobne. 7) GP je potrebný aj vtedy, ak sa priznávajú práva k časti nejakej nehnuteľností v prospech inej fyzickej alebo právnickej osoby, ale vlastníka nehnuteľností obmedzujú. Ide obyčajne o priznanie práva prechodu cez pozemok, zriadenie vecného bremena k pozemkom pod zastavanými objektmi, na zriadenie práva uloženia inžinierskych sietí a podobne. 8) GP je potrebný aj vtedy, ak sa majú vymedziť zmeny v poľnohospodárskom a lesnom pôdnom fonde rozdelením mehnuteľností. 9) Ak sa obnovujú pôvodné pozemky alebo len ich častí. Takéto prípady sa najčastejšie vyskytujú na zlúčených pozemkoch v užívaní poľnohospodárskych družstiev a pôvodný vlastník alebo dedič si dá vyhotoviť GP na obnovenie častí alebo celých hraníc pôvodných pozemkov. 10) GP je nevyhnutný aj vtedy, ak sa parcely zlučujú do väčších celkov. 11) Nevyhnutnosť zamerania a vyhotovenia GP je aj pri pozemkových úpravách (ide o zmeny vo väčšom rozsahu a postup upravuje osobitný technický predpis), ďalej je potrebný pri zmene hranice zastavaného územia obce, zmene priebehu hranice katastrálneho územia, hranice obce a okresu. GP potrebujete vždy, ak dochádza ku zmene grafického znázornenia doterajšieho stavu nehnuteľností zobrazených v katastrálnej mape a majú sa meniť aj údaje zo súboru popisných informácií ( čísla parciel, výmer, druhov pozemkov), prípadne sa priznávajú práva k nehnuteľnostiam s vyznačením vecného bremena.

#geometrickyplan

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Copyright 2012 Geodetická kancelária M.M.GEO Mihály a syn                             Beszélünk magyarul is.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now