Prečo nevytyčovať pozemok svojpomocne?

Prečo nevytyčovať pozemok svojpomocne?

Pod pojmom vytýčenie hranice pozemku rozumieme prenesenie stavu, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností, do terénu, teda vlastne ide o vyznačenie polohy jednotlivých bodov hranice pozemku v teréne. Aj keď to na prvý pohľad vyzerá veľmi jednoducho, v skutočnosti je to veľmi zložitý a komplexný proces. V nasledujúcich riadkoch si teda povieme, prečo nevytyčovať hranicu pozemku svojpomocne, ale radšej to zveriť do rúk geodeta, ktorý je na to odborníkom. Problémy, ktoré môžu nastať Bežný vlastník sa vo väčšine prípadov nevie dostať k vektorovej katastrálnej mape, ktorú spravujú Katastrálne odbory OÚ. Vie si ju iba pozrieť na webovom portáli, akým je napríklad Mapový klient ZBGIS. Tento portál však v súčasnosti ponúka možnosť zistenia súradníc z katastrálnej mapy alebo funkciu merania dĺžok. Mapový klient ZBGIS Tu môže nastať prvý problém. Tento portál zobrazuje výsledky (či už súradnice alebo dĺžky) iba s presnosťou na celé metre. Mnoho ľudí si však neuvedomuje, že v katastri nehnuteľností sa v súčasnosti pracuje s vysokou presnosťou niekoľkých centimetrov. Preto, ak by boli hranice pozemkov vytýčené pomocou dĺžok od známych polohopisných prvkov (napr. rohov budov), ktoré boli namerané na portáli MK ZBGIS, vytýčenie pozemku by bolo veľmi nepresné a v konečnom dôsledku by to mohlo viesť k právnym sporom. Šikmé dĺžky Ďalší problém môže nastať v kopcovitých oblastiach. Ak by totiž vlastníci aj mali k dispozícii presnú vektorovú katastrálnu mapu, resp. iné podklady (napr. staršie geometrické plány), v ktorých sú uvedené presné rozmery pozemku, mnoho z nich si neuvedomí, že v týchto podkladoch nie sú uvedené dĺžky namerané v teréne (tzv. šikmé dĺžky), ale tieto dĺžky sú premietnuté do roviny kartografického zobrazenia, teda sú to dĺžky vodorovné. Vodorovná dĺžka je odvesnou v pravouhlom trojuholníku vodorovná dĺžka-šikmá dĺžka-prevýšenie. Problém tu nastáva najmä v kopcovitých oblastiach, kedy je uhol medzi terénom a vodorovnou rovinou veľký, teda aj rozdiel medzi vodorovnou dĺžkou (odvesna) a šikmou dĺžkou (prepona) môže dosiahnuť hodnoty až niekoľko desiatok centimetrov, pri väčších dĺžkach dokonca až niekoľko metrov. Ak by teda bola vytýčená dĺžka z určitých podkladov rovnobežne s terénom, došlo by tu k skresleniu, a tým pádom nesprávnemu vytýčeniu hranice. Identifikácia lomových bodov Ďalší problém môže nastať aj pri nesprávnej identifikácii lomového bodu hranice v mape. Tieto mapy boli väčšinou vyhotovované v mierke 1 : 2880, čo sa odvíjalo od vtedajších používaných siahových mier. V praxi to znamená, že 1 mm na mape je 2,88 m v teréne. Zjednodušenie priebehu hranice, v starej mape, vyhotovenej v mierke 1 : 2880, hranica prebiehala po stene domu, keďže mierne odsadenie stavby od hranice nebolo možné zobraziť. V súčasnosti však dokážeme zobraziť aj veľmi malé detaily, ako je napríklad toto odsadenie domu od hranice. Správny priebeh hranice však vie posúdiť väčšinou iba skúsený geodet. Ak by bol priebeh hranice posúdený nesprávne v teréne na základe tohto zjednodušenia zobrazenia stavby a od tejto stavby by bolo následne realizované vytýčenie inej hranice, toto vytýčenie by bolo v konečnom dôsledku opäť nesprávne. Správne vytýčenie hranice pozemku Na základe vyššie uvedených poznatkov preto neodporúčame, aby bola hranica pozemku vytyčovaná svojpomocne, pretože by to v konečnom dôsledku mohlo viesť k veľkým nepríjemnostiam, v horšom prípade aj k dlhotrvajúcim súdnym sporom. Najistejšie je, ak bude vytyčovanie pozemku

realizovať geodet, ktorý je odborníkom v tejto oblasti, a taktiež má prístup aj ku všetkým dostupným podkladom z dokumentácie katastra nehnuteľností, ku ktorým sa bežný vlastník nedostane. Na vašu žiadosť je možné vytýčenie zrealizovať aj oficiálnou cestou s prizvaním všetkých dotknutých osôb, ktoré sa môžu k vytýčeniu vyjadriť. Geodet následne vyhotoví vytyčovací náčrt a protokol o vytýčení, ktoré odovzdá do dokumentácie katastra nehnuteľností.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square